194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี รับ 2 รางวัล ระดับประเทศ ปี 2561

อุดรธานี รับ 2 รางวัล ระดับประเทศ ปี 2561 "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 9
และ "ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง"

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ที่ กรุงเทพมหานคร หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายวรพงศ์ สว่างสุข ประธาน YEC รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยสมาชิก และนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 จัดโดย หอการค้าไทย

         การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละภาคของประเทศ ในปี 2561 เป็นครั้งที่ 36 โดยในปีนี้ หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ห์ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ห์ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" ต่อด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การอมอบรางวัลสำเภาทอง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2561 โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ การมอบรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม รางวัล YEC Pitching รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นและนักธุรกิจสตรีดาวรุ่ง การประชุม สัมมนาตามหัวข้อต่างๆ อาทิ การสัมมนา Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) การประชุมหอการค้า 5 ภาค เรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สู่ความเท่าเทียมและยั่งยืน" การแบ่งกลุ่มสัมมนา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 "Digital Transformation in Trade and Service" (ไทยเท่ห์ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน) กลุ่มที่ 2 "Agriculture and Food Value Chain" (ไทยเท่ห์ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน) กลุ่ม 3 "Community Based Tourism" (ไทยเท่ห์ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน) รับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และในวันสุดท้ายของการสัมมนา หอการค้าไทย ได้มอบ "สมุดปกขาว" สรุปผลการสัมมนาฯ ให้กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่นคง ไทยมั่งคั่ง ไทยยั่งยืน" โดยการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 9
         ในภาคค่ำของวันที่ 1 ธันวาคม 2561 หอการค้าไทยจัดงานเลี้ยงพร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" และ"รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก" มอบโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ซึ่งในปีนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

hor-award2

hor-award1

          รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม หอการค้าไทย จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดให้มีมาตรฐานการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม โดยนำแนวทางการประเมินผลองค์กรแบบสมดุลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา พร้อมทั้งเกณฑ์การพิจารณาในด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ประกอบด้วย ความสามารถในการเป็นตัวแทนของธุรกิจในจังหวัด ความสามารถในการเพิ่มจำนวนสมาชิก การมีส่วนร่วมของสมาชิก และการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ การให้ความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอื่นๆ การมีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (กรอ./กบจ. กบก.) และหอการค้าไทย การทำกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายของหอการค้าไทย มีการจัดทำแผนงบประมาณและกิจกรรมประจำปี การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิก และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกมาโดยตลอด และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งในปี 2561 หอการค้าฯ ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

         นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวหอการค้าฯ ผลตอบแทนจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนา การเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การแข่งขันให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น การจัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 รวมมีสมาชิกทั้ง 4 รุ่นกว่า 800 คน สร้างเครือข่ายทางการค้า การดำเนินธุรกิจร่วมกัน การจัดทำโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องปีที่ 10 เสริมความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี สานฝันสู่มหาวิทยาลัยในฝัน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะพานหินท่าลี่ กุมภวาปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง อุดรธานี ด้วยการร่วมผลักดันให้มีการพัฒนาระบบจองเรือนำเที่ยวแบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการรอเรือนำเที่ยว ช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับนักท่องเที่ยว สามารถใช้เวลาที่เหลือในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมมือกันทำงาน การมีส่วนร่วมในการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองกีฬา SportsCity และ Smart City เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561
         หอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2561 ขึ้น โดยความร่วมมือ กับกระทรวงมหาดไทย จัดการมอบรางวัล “สำเภาทอง” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัด ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนภาครัฐ ในการประสานงานกับภาคธุรกิจ และได้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 (เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครอบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับรางวัลได้ หอการค้าไทย โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย จึงได้มอบหมายให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ เป็นตัวแทน มอบรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2561 แด่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

hor-award3

hor-award4

         สำหรับ “รางวัลสำเภาทอง” หอการค้าไทย ได้ดำเนินการมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสเข้าร่วมใน 4 มิติ คือ (1) ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (2) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด (3) ด้านการบริหารราชการจังหวัด (4) ด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

         โดยหอการค้าไทย จะพิจารณาจากข้อมูลและผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่หอการค้าจังหวัดนำเสนอ และข้อมูลส่วนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอ "นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" และได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "สำเภาทอง" ประจำปี 2561 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ