194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดผังคณะกรรมการฯ หอภาคอีสาน

เปิดผังคณะกรรมการฯ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

          ตามที่ หอการค้าไทย ได้มีการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดย นายกลินท์ สารสิน ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทย ต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย โดยมีคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆ รวม 70 คน และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทยนั้น ได้จัดสรรคณะกรรมการฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          1.นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
          2.นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ รองประธานฯ / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ)
          3.นายเศกสรร ชนาวิโชติ รองประธานฯ / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
          4.นายสุทิน พรมงคลชัย รองประธานฯ / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
          5.นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา รองประธานฯ / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
         6.นายสมชาติ พงคพนาไกร รองประธานฯ / ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
        7.ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการฯ
        8.นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการฯ
        9.นายวินัย มีชัย กรรมการฯ
       10.นายภมร เชาว์ศิริกูล กรรมการฯ
       11.นายชวลิต นพสุวรรณวงศ์ กรรมการฯ
       12.นางกุสุมา หงส์ชูตา กรรมการฯ
       13.นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย กรรมการฯ
       14.นายมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการฯ

h-park1

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า "หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนไทย ในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ การได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภาคและระดับประเทศ โดยการทำงาน เป็นไปตามนโยบายของ ประธานหอการค้าไทย ที่จะมอบหมายภารกิจ หน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย นั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ได้สะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะอย่างทั่วถึง และต่อไปจะได้ร่วมกันวางแผนงาน สานต่อโครงการและริเริ่มโครงการใหม่ ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งในภาคการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป"