194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ถกประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ถกประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ติดตามความคืบหน้าโครงการในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ) จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ มี นายสมชัย ไกรครุฑรี นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย/รองประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ และประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ก่อนการประชุมมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย
         1. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย / รองประธานหอการค้าไทย และประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
         2. ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
         3. นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
         4. นายณัฐพล เหลือวงษ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย

h-group3

h-group7

         และดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ และให้หอการค้าจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ส่งรายชื่อคณะกรรมการจำนวน 4 คน และประธาน YEC 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2562-2563 หลังจากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ
หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ภาคการค้าชายแดนยังเป็นไปได้ดี ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2565 ด้านการคมนาคมทางบก ขอให้หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เร่งผลักดันการสร้างถนนเส้นใหม่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดบึงกาฬ-อุดรธานี-เลย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที เหลือเพียง 1ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างมากทั้งด้านการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการเดินทาง ส่วนสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ภาคการท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ หาดเจ้าสำราญ ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดี ภาคการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ แต่ปัจจุบันราคาตกต่ำลง

h-group1

h-group2

h-group4

h-group5

h-group6

h-group8

         หอการค้าจังหวัดหนองคาย แจ้งกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ครบรอบ 25 ปี โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศคือ ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย และสปป.ลาว โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนหอการค้าจังหวัดในกลุ่มร่วมงาน ด้านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือ กิจกรรมสงกรานต์ และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ด้านการเกษตร มีการผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งจากมติคณะรัฐมนตรี และประเด็นด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
         ด้านภาพรวมการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน ในเรื่องการขอให้ขยายระยะเวลาการเปิดด่านถึงเวลา 24.00 น. ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยบริเวณด่านชายแดนส่วนใหญ่ เห็นว่าการเปิดด่านถึงเวลา 22.00 น. มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการดำเนินงานของด่าน สปป.ลาว ยังไม่พร้อม หากต้องการขยายระยะเวลาเปิดด่าน ควรเปิดหลังจากที่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงประเทศจีน-เวียงจันทน์ สปป.ลาว-หนองคาย ประเทศไทย แล้ว

         หอการค้าจังหวัดเลย รายงานถึงการสร้างความเข็มแข็งให้กับสมาชิกหอการค้าฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของหอการค้าโดยจังหวัดเลยมีทั้งหมด 14 อำเภอ หอการค้าฯ จึงมีนโยบายในการออกเยี่ยมเยือนสมาชิกและผู้ประกอบการทั้ง 14 อำเภอ เพื่อสร้างค้นหาจุดเด่น หลังจากนั้นจะจุดเด่นของแต่ละอำเภอรวมกันเพื่อจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี "หอการค้าแฟร์" ที่อำเภอเมือง เพื่อชูจุดเด่นของแต่ละอำเภอ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป นอกจากนี้ ยังจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอการค้ากับ 11 องค์กรในจังหวัดเลย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนสรุปผลนำเรื่องประเด็นสำคัญเข้าสู่การประชุม กรอ.จังหวัด ภาคการค้าชายแดน จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีด่านการค้าทั้งด่านถาวร ด่านประเพณี หรือจุดผ่อนปรนบริเวณชายแดน มีมูลค่าการค้าชายแดน 522 ล้านบาท แยกเป็น สินค้านำเข้า 178 ล้านบาท สินค้าส่งออก 344 ล้านบาท มูลค่าการค้าลดลด 40% ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นไปได้ดี จังหวัดเลยมีจุดเด่นทุกอำเภอทั้ง 4 มุมเมือง มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ

         หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดเกิดใหม่ เป็นจังหวัดเล็ก อยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น รายได้ของประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้การดำเนินงาน การพัฒนาในด้านต่างๆ ค่อนข้างช้า ทั้งนี้ จังหวัดและหอการค้า ได้ผลักดันและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น การเพิ่มแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวบริเวณไดโนพาร์คกลางแจ้ง โดยจัดทำไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ เพิ่มอีก 7 ตัว และจัดทำสวนลักษณะคล้ายๆ สวนนงนุชที่พัทยา ใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ หอการค้าได้นำเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รายงานถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในจังหวัด รวมทั้งเชิญชวนกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมหอการค้า 5 ภาค และการประชุมหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานจากส่วนกลาง นำมาปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และผู้ประกอบการต่อไป