194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนใหม่

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอต้อนรับ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" คนใหม่ "นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร"
เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ประวัติพ่อเมืองอุดรธานี (คนใหม่)

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

nirat1

วัน/เดือน/ปีเกิด 19 กรกฎาคม 2515
ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา

          - ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก วชิราวุธวิทยาลัย
          - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
         - ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 132 กรมการปกครอง
         - นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 สถาบันดำรงราชานุภาพ
         - การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
         - นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
         - ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 2 กรุงเทพมหานคร
         - ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System (ICS Practicum) ณ Washington D.C. , Virginia & Arizona State , USA. (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) 2558
         - Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA 5) มหาวิทยาลัยมหิดล และ Massachusetts Institution of Technology (MIT) , Boston , USA. (ทุนรัฐบาล) 2559
         - หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง 2561

ประวัติการทำงาน
        - ปลัดอำเภอ ระดับ 3-7 จังหวัดตราด กระบี่ มุกดาหาร และจันทบุรี (2539 – 2548)
        - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และ จันทบุรี (2548)
        - ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี (2552)
        - ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554)
        - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (2556)
        - รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (2558)
        - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (2560)
        - ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (29 มิถุนายน 2561)
        - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

nirat2-1

nirat2-2

nirat2-3

nirat2-4