194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าอุดรฯ เชิญร่วมโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ปี 2562 จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สานฝันเด็กภูมิภาคสู่มหาวิทยาลัยในฝัน เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี ตั้งเป้ารีบนักเรียนเข้าร่วมทบทวนความรู้ จำนวน 5,000 คน

tue1

          นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2562 กล่าวว่า หอการค้าฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 ของการจัดทำโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยปี 2562 การแนะแนว และส่งเสริมให้นักเรียนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างคามสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ และแนะนำแนวทางเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

tue2

tue3

tue5

tue6

         "การจัดทำโครงการฯ ในปี 2562 นี้ จัดในรูปแบบการทบทวนสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กสอ.) ที่ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai University Central Admission System : TACS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ให้นักเรียนอยู่ห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเหตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2562 สร้างโอกาสที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนที่เข้าทบทวนความรู้ด้วย"

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.5-6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 3,000-5,000 คน กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเอกสารการทบทวนความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

tue7

tue8

tue9

          ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวน สถาบันการศึกษา ผู้ปกครองส่งนักเรียน เข้าทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-248582, 242693