194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรธานี เตรียมเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 "YEC : Gen'5"

หอการค้าอุดรธานี เตรียมเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 "YEC : Gen'5"

         สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพ เสริมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า สร้างความเป็น "ผู้นำ" ทั้งการบริหารธุรกิจและสร้างสรรค์สังคมเมืองอุดรฯ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

y1

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC : YOUNG ENTREPRENEUR UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ก่อตั้งโครงการฯ เป็นไปตามบทบาทภารกิจของหอการค้าฯ ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลบงและแข่งขันอย่างรวดเร็ว หอการค้าฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกระดับ โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดภารกิจของหอการค้าและเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจจังหวัดในอนาคตต่อไป

          โดยในปีบริหาร 2562-2563 ได้แต่งตั้ง นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ กรรมการหอการค้าฯ เป็น ประธานโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมทั้งได้กำหนดเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 หรือ "YEC : Gen'5" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

y2

          นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ประธานโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เปิดเผยว่า จากที่หอการค้าฯ ได้ดำเนินโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 รุ่น รวมสมาชิกกว่า 1,200 คน วัตถุประสงค์สำคัญคือการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนดำเนินงานของภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจ และผู้บริหารหอการค้า เตรียมความพร้อมให้กับทายาทธุรกิจในมุมมองของ "ผู้นำ" ต้องสร้าง "ผู้นำ" สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ ให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้าหรือองค์กรทางสังคมให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม เป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ วิทยาการใหม่ๆ เป็นแนวทางการทำงานเพื่อส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม การเข้ามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดในรูปแบบคณะอนุกรรมการ คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้า และที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศฯ
สำหรับในปีบริหาร 2562-2563 หอการค้าฯ กำหนดเปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 5 หรือ "YEC : Gen'5" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย

         1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน การบริการ การประกอบอาชีพอิสระหรือเศรษฐกิจ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี
         2. อายุไม่เกิน 40 ปี
         3. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
         4. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า หรือทายาทธุรกิจ
         5. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจของตัวเองและมีน้ำใจ เสียสละช่วยเหลืองานของหอการค้าและสังคม ตามความสามารถและศักยภาพเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
         6. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนสมาชิกและเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

         "กลุ่มเป้าหมายที่รับสมัคร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน โดยสมาชิก YEC รุ่นที่ 5 นี้ จะอยู่ในวาระการบริหารงาน 2 ปี คือ ปี 2562-2563 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า เป็นเงิน 1,000 บาท โดยสิ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่จะได้รับจากโครงการนี้คือ การช่วยเหลือการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุประสงค์เท่าที่จะอำนวยการให้ได้ การเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับหอการค้าจังหวัด"

         ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดขอรับใบสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582 242693