194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญชวนเยาวชน ร่วม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

เชิญชวนเยาวชน ร่วม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย" ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สานฝันเด็กภูมิภาคสู่มหาวิทยาลัยในฝัน

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 จัดทบทวนความรู้ใน 2 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝัน เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 5,000 คน

tue2-1

          นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 กล่าวว่า หอการค้าฯ จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปีที่ 11 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยปี 2563 รวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ และแนะนำแนวทางเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

          "การจัดทำโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2563 สร้างโอกาสที่ดีความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะแนวศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนที่เข้าทบทวนความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวนไม่เกิน 5,000 คน"

tue2-2

นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการฯ

tue2-3

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ

          โครงการจะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเอกสารการทบทวนความรู้ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ประกอบด้วย

sponsertue1-1

sponsertue1-2

sponsertue1-3