194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ ตั้งคณะทำงานฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี

หอการค้าฯ ตั้งคณะทำงานฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี เพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่หลังผลกระทบจากโรคระบาด พร้อมประสานหน่วยงานรัฐ-เอกชน หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

          จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างออกไปในทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง และเป็นระยะเวลานาน ก็อาจส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินว่าปี 2563 น่าจะอยู่ในขั้นวิกฤติแม้จะมีการประเมินว่าครึ่งปีหลังจากคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นแต่ในเชิงความรู้สึกว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานเอกชนถือว่าระส่ำระสายมากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่อาชีพพนักงานของรัฐ และในทางเศรษฐกิจและการลงทุนก็เช่นกัน

working-group1

           เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่ COVID-19 อุดรธานี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
            คณะทำงานมาตรการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใหม่และเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย นายสุวัฒน์ วิไลงาม นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ นางไอลดา สุขบัญชา นางอรัญญา อุดมลาภ นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง
            คณะทำงานมาตรการเพื่อการเงิน การคลัง ประกอบด้วย นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล นางสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล
            คณะทำงานมาตรการเพื่อธุรกิจ SMEs ประกอบด้วย นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล นางศมน ชคัตธาดากุล ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ นายขวัญชัย อรุณยะเดช นายวีระ วัฒนธีรวุฒิ นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ นายจตุรงค์ ธนะปุระ
            คณะทำงานมาตรการเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย นายมงคล ขุนอ่อน นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง นายทรงศักดิ์ ต.ศรีวงษ์ นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล นายสรายุทธ์ คงประสานกาล
            คณะทำงานมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงาน ประกอบด้วย นายวีระพงษ์ ไชยเอีย ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี นายทนงศักดิ์ โตวัน นายสาวปิยธิดา ชัชวาลย์
            คณะทำงานมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (DIGITAL SOLUTION) ประกอบด้วย นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต นายปิติ ธรณนิธิกุล นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล
            คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ นางสาวมีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสาวธิดารัตน์ เจริญศิริ นางสาวจารุวรรณ วิจารณรงค์

            นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการกักตนเองที่บ้าน การเว้นระยะห่าง Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร และการให้บริการต่างๆ ก็ต้องหยุดชะงักลง และส่งผลพวงต่อธุรกิจอื่นๆ ตามมาทำให้การขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจหยุดชะงัก ประชาชนหลายๆ ส่วนขาดรายได้ และเกิดภาวะว่างงานในวงกว้าง หอการค้าฯ ได้เตรียมการฟื้นฟูภาคธุรกิจหลังจากหมดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิก ผู้ประกอบการ ในส่วนของการเข้าร่วมมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น หรือที่ภาคเอกชนนำเสนอ เช่น
           มาตรการด้านประกันสังคม กองทุน แรงงาน เช่น ลดเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง มาตรการด้านภาษี เช่น ให้ภาคเอกชนหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า มาตรการด้านสาธารณูปโภค/ที่ดิน มาตรการด้านการเงิน เช่น สินเชื่อที่รัฐให้เพิ่มสภาพคล่อง มาตรการด้านอื่น ๆข้อเสนอมาตรการเพื่อการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ เช่น มาตรการในการปรับพฤติกรรมของประชาชน ข้อเสนอมาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (Digital Solution) ทั้งควบคุม ป้องกัน และรักษา การจัดทำฐานข้อมูลความต่อเนื่องธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ข้อเสนอมาตรการเพื่อภาคเกษตร ทั้งมาตรการระยะสั้น และมาตรการระยาว และข้อเสนอมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากมาตรการสินเชื่อใหม่ ทั้งนี้เพื่อเร่งฟื้นฟูแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจะได้ระสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการต่อไป