194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 ประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไข ผลักดัน เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน 1 ประชุมระดมความคิดเห็นแก้ไข ผลักดัน เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการตามมติ ครม.สัญจร

h1-8

h1-9

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) โดยมี ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย/ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทย/ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัด นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ นายสุวัฒน์ วิไลงาม นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ และ YEC หอการค้าจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมที่ ห้องประชุมเฮือนหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

h1-1

h1-2

h1-3

h1-4

h1-5

          การประชุมได้มีการหารือถึงด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดในประเด็นสำคัญ 3 ด้านคือ การค้าการลงทุน การค้าชายแดน เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปสำคัญๆ ประกอบด้วย
          1. การติดตามมติ ครม. ทั้ง 3 ประเด็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด โดยให้หอการค้าจังหวัดติดตามความก้าวหน้าในการประชุม กรอ.จังหวัด และกรอ.กลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามประเด็นการนำเสนอในการประชุม กบจ. และ กบก. เพื่อให้สามารถบรรจุเรื่องสำคัญเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดได้
          2. ประเด็นการปิด-เปิด ด่านชายแดน ปัจจุบันยังคงปิดด่านท้องถิ่น อนุญาตเฉพาะการขนส่งสินค้าที่ด่านสากล รวมทั้งการงดออกวีซ่าสำหรับประชาชนทั่วไปและงดการบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ ควรให้มีการพูดคุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เนื่องจากผู้ประกอบการค้าชายแดนได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้จะสามารถส่งสินค้าเข้าไปยัง สปป.ลาวได้ แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถรับเงินค่าสินค้าเหล่านั้นได้ จึงเห็นควรให้ภาครัฐมีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการสามารถเดินทางเข้า-ออก ระหว่างสองประเทศไทย โดยใช้ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ เพื่อให้สามารถติดต่อค้าขายระหว่างประเทศได้ หรือการจัดพื้นที่พิเศษ เป็นลักษณะโซนนิ่งสินค้า หรือแม้กระทั่งโซนนิ่งด้านแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์เจรจาการค้าระหว่างประเทศ
          3. การเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา จะได้รับสิทธิประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภาค โดยจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม มีเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงการค้าของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 และประเทศเพื่อนบ้านถึง 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน มีเส้นทางรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ที่จะช่วยสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิติกส์ระดับนานาชาติ รวมทั้งยังมีจุดผ่านแดนที่สำคัญที่จะทำให้การขนส่งจากกรุงเทพฯ หรือจากท่าเรือภาคตะวันออกไปสู่พื้นที่ได้สะดวกขึ้น ประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีที่มีการขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าการทำงานจะสอดคล้องกันทำให้มีเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภูมิภาคได้ ทั้งนี้ในระดับกลุ่มจังหวัดควรมีการประชุมร่วมกันถึงการเลือกจุดเด่นแต่ละจังหวัดเช่น จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองสมุนไพร จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กลางผ้าพื้นเมือง จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว เป็นต้น โดยให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนดบนพื้นฐานของศักยภาพแต่ละจังหวัด ไม่ใช่ให้ภาครัฐเป็นผู้กำหนด
          4. การปิด-เปิด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถ้ำนาคา จ.บึงกาฬ ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หากสามารถเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น หรือการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น เพื่อทดแทนและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          5. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจังหวัดหนองคายได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดในกลุ่มสามารถนำสินค้าเด่นวางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอปจังหวัดหนองคายได้ รวมทั้งเสนอให้มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนวางจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว

h1-6

h1-7

h1-10

          ทั้งนี้ที่ประชุมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อเรียกร้อง พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอต่อการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย เพื่อนำเสนอต่อหอการค้าไทย ในการหาแนวทางดำเนินงานขั้นต่อไป