194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าภาคอีสาน การระดมความคิดเห็น จัดทำร่างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025

หอการค้าภาคอีสาน การระดมความคิดเห็น จัดทำร่างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025 ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การเกษตรและบริการ
เชื่อมโยงภูมิภาค
“กินดี อยู่ดี มีสุข ปลอดภัย” สังคมเข้มแข็งและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

horsector1-1

horsector1-2

horsector1-3

          คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม มี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปด้านเศรษฐกิจจังหวัด นายมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุม มี ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายไพศาล จตุรพิธพร ผู้อำนวยการส่วนประสานงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (สศช.) ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประดับเดือน 1 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

horsector1-4

horsector1-8

horsector1-7

horsector1-5

          การประชุมมีวาระสำคัญคือ การระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025 ซึ่งหอการค้าไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายของการค้าภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะกรรมการได้จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 ตั้งแต่ปี 2558-2563 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ภาคฯ จะสิ้นสุดในปี 2563 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำร่างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทั้งในระดับประเทศและภาพรวมถึงเป็นกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต ภายใต้ชื่อ "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025"

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการขับเคลื่อนโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข (happy model) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลสมาชิก (MR/TCC Connect/สิทธิประโยชน์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการหารือถึงการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 39 จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สารจากประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเรื่องโครงการสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการสิทธิประโยชน์สมาชิกของการค้ากับบางกอกแอร์เวย์ โครงการสินเชื่อ SME one สสว. เชิญชวนลงทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ THAIFEX-ANUGA ASIA 2021ความคืบหน้าและการสนับสนุนหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025 หอการค้าเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนร่วมงาน consumer (B2C) หอการค้าไทยร่วมกับ ททท. รายงานความคืบหน้าการลงระบบฐานข้อมูลสมาชิกหอการค้าจังหวัดและสมัคร Application TCC Connect ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกหอการค้าจังหวัด TCC Connect