194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สินเชื่อ SME One โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

สินเชื่อ SME One โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

smeone1-1

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นหน่วยร่วมในการดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือสินเชื่อ SME One ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนายย่อม เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสมาชิกผู้ประกอบการภายใต้เครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สินเชื่อ “SMEs One” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

smeone1-2

         กลุ่มธุรกิจ : SMEs ทั่วไป ภาคผลิต บริการ ค้าปลีกค้าส่ง
         วัตถุประสงค์การกู้ : ลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ หรือเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
         วงเงินสินเชื่อ : นิติบุคคล / บุคคลธรรมดาจด VAT สูงสุด 3 ล้านบาท บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 แสนบาท
         ระยะเวลากู้ยืม : สูงสุด 7 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้น 12 เดือน
         คุณสมบัติผู้กู้ : - ไม่เคยได้รับสิทธิสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ/ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนายย่อม / โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม
         - เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.)
         - เป็น SMEs รายย่อย (Micro) / ขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.และกฎกระทรวง
            รายย่อย (Micro) ภาคการผลิต จ้างงานไม่เกิน 5 คน รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ภาคบริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก จ้างงานไม่เกิน 5 คน รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
            ขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต จ้างงานไม่เกิน 50 คน รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี ภาคบริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก จ้างงานไม่เกิน 30 คน รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี
         - สถานะเป็นลูกหนี้ปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระ
         อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 1% ต่อปี
         ระยะเวลาโครงการ : สิ้นสุดรับคำขอกู้เมื่อวงเงินเต็มจำนวน
         หลักประกัน :  - นิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน
                          - บุคคลธรรมดา มีบุคคลค้ำตามเกณฑ์ สสว.

smeone1-3

smeone1-4

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการที่สนใจ ยื่นขอสินเชื่อ SMEs One สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ ได้ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทร.042-242693, 042-248582