194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายธนัชชัย สามเสน

รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายวิชาการ

Image

 

 ชื่อ  นายธนัชชัย สามเสน (Mr.Dhanajchai Samsen)
   
 วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท:  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   - ปริญญาตรี:  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - มัธยมปลาย:  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (ภาษาเยอรมัน)
   - ประถม-มัธยมต้น:  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กรุงเทพมหานคร
   
 ชื่อวิสาหกิจ  ห้างหุ้นส่วนสามัญปิ่นแก้ว
 ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ
 ที่อยู่  73/5 หมู่ที่ 11 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
 โทรศัพท์
 042-331186
 Website:  http://doddor.multiply.com/  http://www.facebook.com/StudioCoda
 Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 การฝึกอบรม:  -  หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน” (รุ่นที่ 3/2528) จัดโดยศาลแรงงานกลาง
   -  หลักสูตร “Program for Cross Culture Management” จัดโดย The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ.1985)
   -  หลักสูตร “Human Resource Development” จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) (ค.ศ.1992)
   -  หลักสูตร “Auditor /Lead Auditor ISO9001: 2000” จัดโดย SGS (Thailand) Ltd. (ค.ศ. 2001)
   -  หลักสูตรอื่นๆ เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การบัญชีและการเงิน ฯลฯ
   
 ตำแหน่งหน้าที่:  -  ผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารและการเงิน  บริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
   -  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
   -  ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญปิ่นแก้ว
   -  ที่ปรึกษา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  -  อนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอุดรธานี
   -  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2554-55
   
 ประสบการณ์การทำงานและความชำนาญ:  -  ความชำนาญ:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM), การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System: QMS)
   -  อดีตประธานโครงการ “ผู้จัดการยุคใหม่” (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักธุรกิจในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
   -  อดีตประธานโครงการ “MBA อุดรธานี” (โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักธุรกิจในระดับปริญญาโท ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
   -  อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2538-39, 2540-41, 2542-43, 2546-47, 2548-49
   -  อดีตประธานคณะผู้ก่อตั้ง อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์อมทรัพย์น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
   -  อดีตนายกสโมสรไลออนส์อุดรธานี
   -  อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)  โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
   -  อดีต กต.ตร.จังหวัดอุดรธานี (คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี)
   -  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ MBA): การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   -  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: แรงงานสัมพันธ์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   -  อดีตกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
   -  วิทยากรพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารระบบคุณภาพ)
   -  ช่างภาพอิสระ (Freelance Photographer)

  (4 เมษายน 2554)

 

Image