194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คุยกับหอการค้า

เดือนพฤศจิกายน2559

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปวงชนชาวไทย ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ปวงชนชาวไทย ตกอยู่ในภาวะเศร้าโศกทั้งประเทศ แทบทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ ได้จัดกิจกรรมถวายอาลัยแก่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ประชาชนต่างออกมาจับจ่าย หาชุดดำ ชุดไว้ทุกข์ เพื่อไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน
638 view 2017-01-09 02:57:53

เดือนพฤษภาคม 2559

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่จังหวัดอุดรธานี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
756 view 2016-05-03 06:26:53

เดือนตุลาคม59

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อ 11 กันยายน ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่น" ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน เพื่อให้สังคมทราบถึงพิษภัยของการคอรัปชั่น โดยในปีนี้ หอการค้าไทย จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง" โดยหอการค้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม
677 view 2016-10-04 09:05:47

เดือนเมษายน2559

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับสมาชิกหอการค้า ที่จะได้พบปะพูดคุย ในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ ความเติบโตของเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
910 view 2016-03-30 08:15:00

เดือนสิงหาคม 2559

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร”สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งหอการค้าฯ คาดว่า โครงการนี้ จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับสหกรณ์การเกษตร และให้สมาชิกมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
695 view 2016-08-08 05:12:08

เดือนมีนาคม 2559

ท่านผู้อ่านครับ เดือนมีนาคมนี้ หอการค้าฯ เรามีกิจกรรมสำคัญนั่นคือ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นช่องทางในการแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น วิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งภาคเศรษฐกิจจังหวัด และธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น
838 view 2016-03-03 08:30:39

เดือนกรกฎาคม 2559

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกหอการค้าทุกท่าน เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.อุดรธานี ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี
785 view 2016-07-07 09:18:29

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ ฮวดใช้ ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดือนกุมภาพันธ์ มี่เทศกาลสำคัญ ซึ่งก็คือ “ตรุษจีน” ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหญ่ของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีโดยจังหวัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายเช่นทุกปีที่ผ่านมา หอการค้าฯ ขออวยพรให้ทุกท่าน เฮงๆ รวยๆ กันถ้วนหน้า นะครับ
779 view 2016-02-11 06:37:57

มิถุนายน 2559

ท่านผู้อ่านครับ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีเกิดพายุฤดูร้อน ทำให้บ้านเรือน สถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี ได้รับความเสียหายถึง 9 อำเภอ รวมกว่า 1,000 ครัวเรือน
657 view 2016-06-15 02:53:26

เดือน มกราคม 2559

จากการรวมตัวกันของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้เพื่อผลักดันร่วมกับภาครัฐบาล ในการทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตัวให้เกินร้อยละ 4 ในปี 2559
858 view 2016-01-05 07:10:04