194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มิถุนายน 2552

          ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้าน มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความตกต่ำของเศรษฐกิจโลก ปัญหาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

          ในสภาพเหตุการณ์วิกฤตินี้ ผู้ประกอบอาชีพชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ ต่างต้องตั้งสติ ไตร่ตรอง วางแผนอย่างชาญฉลาด เพื่อบรรเทาสภาพปัญหาให้ลดน้อยลง โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดใหญ่ คงต้องใช้กลยุทธ์นานา เพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด

 

          การพัฒนาองค์ความรู้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การค้นคว้าศึกษาในตำราต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น หนังสือพิมพ์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งที่ประชาชนใกล้ชิดและเข้าถึงง่ายที่สุด

 

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิมพ์วารสารหอการค้าขึ้นเพื่อเป็นสื่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยจะรายงานสภาวะต่างๆ พร้อมข่าวสารในสังคม ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้วางแผนในการเพิ่มข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในด้านวิชาการบริหารจัดการ ด้านการเงินและเศรษฐกิจการค้า ด้านกฎหมาย ด้านเกษตรและการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ฯลฯ


 

           ในปัจจุบัน นสพ.หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มียอดการพิมพ์ 2,000 ฉบับต่อเดือน โดยเน้นจัดส่งนักธุรกิจ สมาชิกหอการค้า หอการค้าทั่วประเทศ และส่วนราชการที่สำคัญ ซึ่งในฉบับเดือนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเพิ่มยอดการพิมพ์เป็น 3,000 ฉบับต่อเดือน โดยวางเป้าหมายจัดส่งถึงผู้อ่านอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ราชการทุกแห่งและชุมชนระดับรากหญ้า....

 

อิทธิพล  สัจจะไพบูลย์
ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

Image