194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พฤศจิกายน 2552

           ฤดูหนาวปีนี้ เริ่มย่างกรายเข้ามา และในภาคอิสานเริ่มรู้สึกหนาวจริงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้  อย่างไรก็ตาม ความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้น ดูไม่สามารถคลายความร้อนแรงของวิกฤติการณ์ต่างๆรอบตัวเราได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน  ความไม่นิ่งทางการเมือง ฯลฯ 

          ซึ่งปัญหาทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ ในมุมมองของนักธุรกิจ การแก้ปัญหาในระดับมหภาค ย่อมต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของนักบริหาร นักวิชาการ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน บทบาทที่สำคัญในรูปแบบขององค์กรภาคเอกชน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรที่รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่ง  ซึ่งในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552  มีการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้น แนวคิด “เติมเต็มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย” โดยจะระดมความคิดเห็นและแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงขอฝากความหวังไว้กับเพื่อนๆสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ให้ใช้ประโยชน์ในเวทีนี้ เสนอแนวทางพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

Image

          วารสารหอการค้าฯ ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้นำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาเสฉวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เสนอต่อสมาชิกและผู้ประกอบการต่างๆ ได้ช่วยกันพิจารณา โดยเร็วๆนี้ ทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะเรียนเชิญส่วนราชการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ มาร่วมประชุมหารือ เพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการเกษตรและอาหาร ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ และอีเล็คทรอนิคส์ และธุรกิจสิ่งทอและผลิตภัณฑ์โอทอป ฯลฯทั้งนี้ ย่อมต้องอาศัยการระดมสมองและความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อความให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หากเพื่อนสมาชิกมีข้อแนะนำใดๆ ที่เป็นประโยชน์  กรุณาแจ้งไปยังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆของทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง