194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกันยายน55

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน....

    วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาพของการรวมตัวกันของหน่วยงานในจังหวัด อาทิเช่น การรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งประชาคมเมืองอุดรธานี กำหนดทิศทางความเติบโตของเมืองอุดรธานี ซึ่งผู้นำองค์กรแต่ละท่านต่างมีความคิดเห็นที่จะมุ่งหมายต่อความเติบโตของเมืองอุดรธานีทั้งสิ้น

    การประสานมือระหว่างหอการค้า กับ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและจัดสร้างถนนในจังหวัดอุดรธานี อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี

    ด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น หอการค้าฯ ได้หยิบยกข้อมูลจาก กรมเจรจาการค้า มาเผยแพร่ให้สมาชิก และท่านผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม รองรับการแข่งขันได้

editorseptember

    นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการเปิดกิจการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี อาทิเช่น การเปิดหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส, การจัดกิจกรรมเทศกาลการเงิน ม่วนซื่น ของธนาคารกสิกรไทย และบทความจากสมาชิก YEC ในหัวข้อ ประสิทธิภาพของธุรกิจไทย สร้างด้วยการบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้มีให้ติดตามกันได้ในฉบับครับ

ขอแสดงความนับถือ
เทพฤทธิ์ สินศุภเศวต