194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พฤษภาคม 2550

        ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2550 ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความห่วงใยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะนักธุรกิจพี่น้องชาวอุดรธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ จึงได้นำเสนอแนวทางการลงทุนแนวใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือการลงทุนในตราสารหนี้ หอการค้าฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ท่านใดที่เข้าร่วมการสัมมนาก็น่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตราสารหนี้กันมากขึ้น

              และจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนมีปัญหาด้านรายได้ไม่พอต่อรายจ่าย ทำให้ตัดสินใจทำเรื่องที่ผิดกฎหมายขึ้น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีเหตุการณ์การปล้น โจรกรรม ร้านทองบ่อยครั้งทั้งในแถบภาคอีสาน และภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ หอการค้าฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้ จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางการป้องปรามขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองสำหรับผู้ประกอบการร้านทอง จังหวัดอุดรธานี
       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมา โดยได้จัดกิจกรรม “การประกวดแผนธุรกิจ” ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา เมื่อจบการศึกษาจะต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพ จึงเป็นการดีในการสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพ และแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษา
       ผู้แทนจากจังหวัดกวางตริ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี เพื่อเรียนเชิญคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงาน ไปร่วมงาน The Cultural Tourist Festival “TRANS - ASIA SPAN” QUAG TRI 2007 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2550 ณ จังหวัดกวางตริ โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานีจะได้นำรายละเอียดความคืบหน้ามารายงานต่อท่านผู้อ่านต่อไป
       วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2550 ยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และข่าวคราวการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เช่นเดิม ซึ่งรายละเอียดการจัดกิจกรรมทั้งหมดมีภายในฉบับครับ…