194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกันยายน 2560

เดือนกันยายน 2560

          ท่านผู้อ่านครับ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จัดว่าเป็นเดือนที่จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการเดินทางมาร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้บริหารระดับสูง ทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิศกุล ที่เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากภาคเอกชนประชาชนโดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าฯ ได้สอบถามและเสนอแนะการด้านแรงงาน รวม 4 ประเด็นสำคัญ นั่นคือ การพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถาบันการศึกษาให้ตรงกับความต้องการตลาด ปัญหายาเสพติดกับผู้ใช้แรงงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่างนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งภาคเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาครัฐจะได้นำข้อเสนอเหล่านี้ไปปรับใช้กับการวางนโยบายด้านแรงงานต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีผู้บริหารสมาคมจาก 10 ประเทศอาเซียนเดินทางเข้าร่วมงาน ประเด็นสำคัญคือ การให้ความสำคัญกับ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ดังนั้นการกำหนดนโยบาย การกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เดินทางปฏิบัติราชการในจังหวัดอุดรธานี ทั้งการสำรวจตลาด สำรวจภาคการค้า การบริการของภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเดินทางปฎิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

september

          ในส่วนของหอการค้าฯ ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรม Member Hearingรับทราบสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของสมาชิกหอการค้าฯ ในกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ และกลุ่มผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีภาพรวมของธุรกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ยังคงดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง และมีประเด็นการข้อเสนอที่หอการค้าจะได้นำเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหอการค้าไทยต่อไป นอกจากนี้ หอการค้ายังได้จัดกิจกรรมการสัมมนา พลิกวิกฤติเป็นโอกาสกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับสมาชิก นักธุรกิจ เพื่อให้รับทราบถึงข้อกฎหมายด้านภาษีที่ดิน ที่จะถูกนำมาบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อสมาชิกจะได้เตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริจาคโลหิต 75 คน และผู้บริจาคดวงตา 10 คน การร่วมประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งนอกจากจะเป็นการระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดแล้ว ยังได้รับฟังข้อมูลความเคลื่อนไหว ตัวเลขด้านการค้าชายแดนจาก นายด่านศุลกากรหนองคาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านชายแดนหนองคาย ประมาณ 20,000-30,000 คนต่อวัน มากที่สุดของด่านชายแดนในประเทศไทย มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าผ่านด่านโดยเฉลี่ยน 45,000 คันต่อเดือน สร้างมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2559 รวมกว่า 57,000 ล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยเสียดุลการค้าให้กับลาวเพียง 8,800 ล้านบาท สิ่งที่ประเทศไทยหรือจังหวัดชายแดนควรจัดทำอย่างเร่งด่วน คือจุดพักสินค้า เพื่อรองรับระบบการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน นอกจากนี้ หอการค้ายังได้เข้าเยี่ยมและรับฟังข้อมูลความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี "นิคมสีเขียว สร้างงานเพื่อคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงเศรษฐกิจก้าวไกล " รวมทั้งประเด็นการนำเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันถือว่าโครงการฯ ก้าวหน้าไปอย่างมากแล้ว

           ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้ได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ