194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนธันวาคม 2560

เดือนธันวาคม 2560

          เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยประธานและคณะกรรมการฯ เดินทางร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปี 2560 จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัลระดับประเทศ ประกอบด้วย รางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องปีที่ 9 รางวัล "รณรงค์เพิ่มสมาชิก" และรางวัล "ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง" โดย นายชยาวุธ จันทร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รางวัลทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจของหอการค้าและจังหวัดอุดรธานี เป็นกำลังใจในการดำเนินงานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดให้เจริญรุดหน้าต่อไป

haward1

          การพัฒนาจังหวัด ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งต้องมาจากนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการเอื้ออำนวยในการผลักดันเศรษฐกิจ ภาคเอกชนจึงได้ผนึกกำลังกัน ระดมสมอง ผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยเริ่มต้นจากไข่แดงของจังหวัด ซึ่งก็คือเทศบาลนครอุดรธานี และขยายออกไปบริเวณรอบนอก รวมทั้งแผนงานเดิมมีทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และจะเดินหน้าต่อไปให้มั่นคงยั่งยืนและก้าวหน้าได้อย่างไร

          ในส่วนของเศรษฐกิจฐานราก เป็นปัจจัยสำคัญของสังคมในปัจจุบัน ภาครัฐจึงจัดทำโครงการตลาดประชารัฐขึ้น บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดแถลงข่าวความพร้อมของโครงการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

          งานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัด กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับปี 2560 นี้ ยังคงมีกิจกรรมเช่นเดิมคือระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2560 ณ สนามทุ่งศรีเมือง ส่วน "งานงิ้ว" ของ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ในปีนี้ ย้ายสถานที่ จาก “สนามทุ่งศรีเมือง” เป็น “ศาลเจ้าปู่ย่า (ตลาดหนองบัว)” เนื่องจากความไม่สะดวกของสถานที่ โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท พบกับประติมากรรมหุ่นโคมไฟ "เรื่องราวแห่งเทพและความศรัทธา” การแสดงของลูกหลานเจ้าปู่-ย่า ทั้ง 4 คณะ และพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เลือก "คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า" ชุดใหม่

          ส่วนการทำงานของหอการค้าฯ นั้น หอการค้าฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารงาน "ท่าอากาศยานอุดรธานี" และรับฟังแผนการพัฒนา เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารซึ่งคาดว่าจะมากกว่า 4 ล้านคน ในอีก 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามความเคลื่อนไหวและเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยมี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้า เป็นประธานคณะกรรมการฯ สืบเนื่องจากข่าวสารเรื่องผลการศึกษาพัฒนาสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 28 แห่ง แผนการศึกษาบางส่วน ทย.จะมอบการบริหารสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบินนานาชาติอุดรธานี และสนามบินตาก ไปอยู่ในความดูแลของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาวจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ หอการค้า ได้เตรียมจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่ม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้า กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพร การเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจพืชสมุนไพร ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ในราคายุติธรรมและเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน

         รายละเอียดทั้งหมดมีให้ติดตามในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และเว็บไซต์นี้แล้วครับ....