194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนพฤศจิกายน2561

เดือนพฤศจิกายน2561

          สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ มีข้อมูลข่าวสารของจังหวัดอุดรธานี น่าสนใจมากมายครับ เริ่มต้นที่ประเด็นการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี หรือ กรอ.จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562 มีประเด็นน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะในส่วนของการติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญๆ ที่ภาคเอกชนได้นำเสนอไว้ อาทิ โครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ดสถานีรถไฟหนองตะไก้และกำหนดแนวทางเพื่อรับการสนับสนุนในการจัดตั้งท่าเรือบก (Inland Container Depot : ICD) ซึ่งได้มีการนำเสนอสู่การประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับการตอบรับจากคณะรัฐมนตรี มีข้อสั่งการไว้แล้ว รวมทั้งประเด็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist) ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร และมีข้อสั่งการแล้วเช่นเดียวกัน ความคืบหน้า Shuttle Bus เส้นทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเข้าเมืองอุดรธานี โดยบริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด ได้มีความคืบหน้าคือได้สั่งจองรถโดยสารแล้วจำนวน 10 คัน คาดว่าจะนำส่งและเปิดทดลองเดินรถได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ และเปิดเดินรถให้บริการแก่ชาวอุดรธานี ได้ทันงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2561 ส่วนประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชน ที่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. ไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้นำเข้าสู่การประชุม กรอ.ครั้งนี้ อาทิ เร่งรัดการก่อสร้างสะพานบ้านดงเมือง อ.กุมภวาปี (ทางหลวง 2023) เร่งรัดให้มีการโอนความรับผิดชอบเส้นทางต่อเนื่อง 2 ฝั่งลำน้ำปาวจากสะพาน "สีออ-ตาดทอง" ขอใช้อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเดิม จัดตั้งเป็นหอศิลป์ประจำจังหวัด เสนอโครงการสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟตั้งแต่ ยูค่อน ถ.ทหาร -ถ.แวร์ซายส์ (โรงเรียนบ้านเดื่อ) เสนอให้ประกาศจังหวัดอุดรธานี เป็น "เมืองการค้าชายแดน" โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลักดันการเปิดเส้นทางการบินแบบ Chartered Flight อุดร-เวียดนาม ตอนกลาง "สังคมไร้เงินสด" น่าจะเริ่มรณรงค์ที่ถนนคนเดิน ให้เป็น "ถนนคนเดินไร้เงินสด" เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร ใน 6 ด้านสำคัญ ทั้งการพัฒนาโรงงานตามมาตรฐาน GMP ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร สนับสนุนการใช้สมุนไพร สร้างภาคีเครือข่าย วิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการตลาด

gor

          ในส่วนของการทำงานของหอการค้าฯ ล่าสุด หอการค้าไทย ได้แต่งตั้ง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็น "ประธานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงในฝ่ายหอการค้าไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง สอดคล้องกับ กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงรุก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง คือ นาคี รูท "ตามรอยนาคินทร์ เยือนถิ่นสบายดี" (อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย), สบายดี รูท "สบายดี in Love" (อุดรธานี หนองคาย เลย) และสบายดี รูท "เยือนถิ่นสบายดี มีดีล้ายหลาย" เที่ยวได้ทุกที่ เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้ @สบายดี สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว ดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่กลุ่มจังหวัดได้มากนั้น นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2561ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4,000-5,000 คน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมแนะแนวการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ซึ่งรายละเอียดข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดมีให้ติดตามอ่านได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ