194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกันยายน 2562

เดือนกันยายน 2562

         สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้ นำข้อมูลข่าวสารการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก (Dry Port) จ.อุดรธานี พัฒนาระบบการเดินรถไฟจากสถานีหนองตะไก้เข้ามายังพื้นที่โครงการ 1.8 กิโลเมตร พัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนรอบๆ พื้นที่โครงการ รวมทั้งการพัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเข้าพื้นที่โครงการ (Local Road 15 กิโลเมตร) โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำประเด็นข้อเสนอดังกล่าว เสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจะนำเสนอต่อส่วนกลางผลักดัน เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

september1

        โดยการดำเนินงานของส่วนกลาง มีการผลักดันในหลากหลายด้าน อาทิ การเสนอปกขาว 6 ด้าน แก่รัฐบาล โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ยกระดับ SMEs ทั้งด้านสินค้าและบริการ การเข้าพบ รมว.พาณิชย์ หารือมาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และร่วมเป็นคณะทำงานใน "กรอ.พาณิชย์" เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค และกระตุ้นการส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เข้าพบกับธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมหารือในด้านนโยบายด้านการเงินการธนาคาร กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีขอเสนอต่างๆ อาทิ เสนอเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอาเซียน เสนอแนะแนวการแก้ไขปัญหาความแข็งค่าของสกุลเงินบาท และการผ่อนปรนหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมเพดานสินเชื่อที่อยู่อาศัย LTV ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา เป็นต้น

         ในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีความก้าวหน้าการประมูลสิทธิ์จัดงาน “พืชสวนโลก” ปี 2026 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ชูจุดเด่นความเป็น “เมืองน่าอยู่และศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” การจัดทำรายงานตลาดที่อยู่อาศัยอุดรธานี ครึ่งหลังปี 2561 ซึ่งมีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย 39 โครงการ รวม 5,831 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 17,227 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายกว่า 1,696 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 6,360 ล้านบาท และมีการ MOU ร่วมกันระหว่าง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประกอบการด้านยางพาราเพื่อ "ลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี" รวมทั้งผู้บริหารตลาดไท ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน พัฒนา เชื่อมโยงตลาดผัก ผลไม้กับแหล่งผลิตเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ การจัดกิจกรรม Food&Craft @Udon Thani โดย ททท.อุดรธานี การจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 1 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles UDRU Showcase 2019 "จากกี่ใต้ถุน...สู่นวัตกรรมแฟชั่นสิ่งทอ" เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานี เป็น "ศูนย์กลางผ้าทอมือของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" เป็นต้น โดยรายละเอียดข่าวสารทั้งหมดมีให้ติดตามได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้แล้ว