194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กุมภาพันธ์2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

          สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2563 แล้ว ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งจากกรณีข้อพิพาทของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ซึ่งหากยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ทั้งภาวะราคาน้ำมัน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกสินค้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า หรือ ไวรัสอู๋ฮั่น ซึ่งพบในประเทศจีน และกระจายตัวไปยังประเทศใกล้เคียงที่มีความใกล้ชิดกับประเทศจีน ที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวหรือท่องเที่ยว รวมทั้งประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยบ้าง รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ที่มีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดภาคอีสานที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยว โดยผ่านเข้ามาทางชายแดนจังหวัดหนองคาย – สปป.ลาว ทั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนชาวจีน ซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องสำคัญ ขอให้มีความเข้มแข็งและผ่านพ้นอุปสรรคสำคัญนี้ไปให้ได้ และฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งปฏิบัติตนบนความไม่ประมาท โดยการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการออกกำลังกาย การล้างมือบ่อยๆ กินอาหารปรุงสุขใหม่ถูกสุขลักษณะ และหากต้องอยู่ในที่ชุมชนควรใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะป้องกันเชื้อโรคแล้วยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้อีกด้วย

virus

         ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีการรวมกลุ่มคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กกร.กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของส่วนกลางในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ผลักดัน แก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัด โดยมีการประชุมครั้งแรกที่จังหวัดเลย ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ การร่วมกันผลักดันเชื่อมทางรถไฟหนองตะไก้สู่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมได้โดยเร็วและอีกประเด็นสำคัญคือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าปี 2563 จะเกิดภัยแล้งขึ้น จึงได้มีการนำเสนอโครงการขุดดินแลกน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคมากขึ้น โดย กกร.กลุ่มจังหวัด จะรวบรวมประเด็นและนำเสนอต่อส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขหรือผลักดันต่อไป

        ภาคเศรษฐกิจการค้าของเอกชน ณัฐกรุ๊ป ได้มีการขยายธุรกิจสู่จังหวัดข้างเคียงทั้งในกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมการลงทุนหลายสิบล้านบาท ซึ่งยังคงเชื่อว่าภาคยานยนต์ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้

        ท่านผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหา ข่าวสารทั้งหมดได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ครับ