194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนกรกฎาคม 2563

         ปัจจุบันรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพใช้ชีวิตประจำวันได้ สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยวเริ่มทยอยเปิดให้บริการ ซึ่งทุกสถานที่ยังต้องมาตรการทางสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดของโรค จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวคำชะโนดแล้ว โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้าสักการะต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อจองคิว ผ่านจุดคัดกรองซึ่งใช้เทคโนโลยีเทอร์โมสแกนและระบบคีย์การ์ด และเว้นระยะห่างตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับจังหวัด โดยได้มีการปรับคำขวัญจังหวัดใหม่ เพิ่ม "คำชะโนด" ต่อท้ายประโยค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพิ่มเติมคำขวัญ โดยมีมติเห็นชอบคำขวัญใหม่ “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง

         และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้มอบตราสัญลักษณ์ SHA รับรองคุณภาพและมาตรฐานให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีรวม 8 แห่งและอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจประเมิน 20 แห่ง คาดหวังจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนาในพื้นที่มากขึ้น

         ในส่วนของ หอการค้าอุดรฯ สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในแนวทาง “ทราเวลบับเบิ้ล” (Travel Bubble) หลักการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวอย่างจำกัด เลือกเป้าหมายประเทศที่ควบคุมการระบาดที่ดี และตรวจเชื้ออย่างเข้มงวดตั้งแต่การออกนอกประเทศ จนมาถึงประเทศไทย โดยเสนอจับคู่เมืองท่องเที่ยว "อุดรธานี-เวียงจันทน์" กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์โควิด-19

         ภาคการลงทุน การอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกระดับเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ซึ่งก.บ.ภ.เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ระดับภาค สามารถกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำได้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภาค ให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้างฐานการผลิตสินค้าและบริการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค ซึ่ง สศช.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างระเบียบสำนักนายก

july

          นอกจากนี้ หอการค้ายังได้ร่วมการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการบริการจัดการเพื่ออากาศสะอาด ซึ่งปัญหาฝุ่นจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างไปถึงบรรยากาศการท่องเที่ยว และแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ชัดเจน และไม่บูรณาการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเร่งรัดผลักดัน “พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ” ซึ่งผ่านความเห็นพ้องกันทั้งหอการค้าทั่วประเทศ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งได้ร่วมกันเข้าชื่อ 10,000 รายชื่อ สนับสนุน เสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อนำเข้าพิจารณาของรัฐสภา จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า และชาวจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเข้าชื่อเสนอ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

         ในเดือนที่ผ่านมา หอการค้าอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การไลฟ์ผ่านเพจกลุ่ม หอการค้าอุดรธานีมาร์เก็ตเพลสหัวข้อ โอกาสอุดรธานี ใน สปป.ลาว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงมุมมองทางการค้า โอกาส และอุปสรรคที่ชาวอุดรธานี ต้องเร่งปรับตัวหากต้องการทำการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9 โดยมีสมาชิกหอการค้า ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันบริจาคจำนวนมาก ซึ่งหอการค้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การทำงาน ทุกท่านครับ