194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนกันยายน 2563

เดือนกันยายน 2563

          หอการค้า กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายหลังจากเลื่อนการประชุมจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ถือเป็นงานสำคัญของหอการค้า ในการแถลงผลงานและกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารที่ได้ดำเนินงานมาในรอบปี ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเปิดเวทีให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิก ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2562 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี

          ในเดือนที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำคณะเดินทางเยือนจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า ทั้งภาคการค้าการลงทุน สินค้าพื้นถิ่น และของดีประจำจังหวัด ซึ่งทั้งสองจังหวัดได้มีการประชุมร่วมกันโดยมีหัวข้อสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางการค้าร่วมกันทั้งภาคการค้าการลงทุน รวมทั้งสินค้าพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรูป เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา ผ้าพื้นเมือง ซึ่งทั้งสองจังหวัดต่างมีสินค้าขึ้นชื่อ และที่สำคัญคือสินค้าที่เป็นของดีประจำจังหวัด โดยหอการค้าฯ ได้มอบป้ายรับรองของดีประจำจังหวัดให้กับร้านค้าและสถานประกอบการ หากทั้งสองจังหวัดสามารถแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกันได้จะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันเชื่อมโยงสองภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการเดินทางการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย

 sep

         จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จัดโดยกระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศจากการประกวดในระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 2 ล้านบาท ในวันที่ 14 กันยายน 2563 นอกจากการเป็นจังหวัดสะอาดแล้ว จังหวัดอุดรธานีได้ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคม โดยได้มีการปรับปรุง พัฒนาทางหลวง หมายเลข 216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.9+680-10+280 โดยได้จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบด้านต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ นอกจากการพัฒนาระบบคมนาคมทางบกแล้ว การคมนาคมทางอากาศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ล่าสุด ได้มีการเปิดเส้นทางบินเชื่อมอุดรธานี สู่ภูมิภาคตะวันตก โดยได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรง หัวหิน –อุดรธานี- หัวหิน จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ( วันศุกร์ และอาทิตย์) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

          นอกจากการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน ในจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยแล้ว จังหวัดอุดรธานี ยังได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเวียดนาม โดยสมาคมนักธุรกิจเวียดนามแห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิด "ศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนาม" ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า เชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศด้วย ข่าวสารทั้งหมดติดตามอ่านได้ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้