194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เดือนมกราคม 2564

เดือนมกราคม 2564

         สวัสดีปีใหม่ 2564 ท่านสมาชิกหอการค้าฯ ปีใหม่นี้หอการค้าฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง กิจการค้า เจริญรุ่งเรือง ทุกท่านครับ

         เปิดศักราชใหม่ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยข่าวดี ที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับการรับรองการประเมินจาก สสปน. ให้เป็น MICE City ลำดับที่ 8 จาก 10 เมืองของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับจังหวัดสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับชาติ ซึ่งประโยชน์จากการเป็น MICE Cityจะช่วยนำรายได้มาสู่จังหวัดและชุมชนโดยตรง สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด สสปน.มีการช่วยผลักดันเมือง MICE CITY ผ่านการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ มีการลงทุนและการจ้างงานและอื่นๆ อีกมากมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้า จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ยกระดับสถานประกอบการ เพื่อรองรับการเป็น MICE City ซึ่งมีผล 5 ปี นับจากวันรับรอง

mice1

         สำหรับปีใหม่นี้ หอการค้าฯ ได้ยกเลิกการจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) มีสาระสำคัญคือ (1) การห้ามใช้หรือไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค (2) การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค (3) การห้ามชุมนุม (4) มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (5) การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ฯลฯ จึงทำให้คณะกรรมการโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ได้มีมติร่วมกัน "ยกเลิก" การจัดโครงการฯ ในปี 2564 เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคฯ

         ส่วนแผนงาน กิจกรรมอื่นๆ หอการค้ายังคงจัดเช่นเดิมทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการอื่นๆ ที่จะตามมา ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา หอการค้าภาคอีสานได้มีการระดมความคิดเห็น จัดทำร่างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2025 ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การเกษตรและบริการ เชื่อมโยงภูมิภาค “กินดี อยู่ดี มีสุข ปลอดภัย” สังคมเข้มแข็งและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังคงมีโครงการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ สินเชื่อ SME One โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย โดยเฉพาะในช่วยสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ ส่วนการผลักดันโครงการใหญ่ๆ ของจังหวัด หอการค้าฯ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งล่าสุดได้ยื่นหนังสือแก่รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ และการพัฒนาโครงการ เป็นต้น

        รายละเอียดข่าวสารทั้งหมด มีให้ติดตามในวารสารหอการค้าฯ ฉบับนี้แล้ว