หน้าแรก หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถาบันศึกษา งานเอกชน/บริษัท งานอื่นๆ ลงประกาศงาน
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กองคลัง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

กองคลัง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ 642/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลัง กรมสุขภาพจิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- เบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- รับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- ให้คำแนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้แทนหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในความรับผิดชอบ หรือตามคำสั่งแต่งตั้ง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดปีงบประมาณ 2554
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี
- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง อาคาร3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต โทร 0 2590 8140 , 0 2590 8566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5*2 นิ้ว โดยถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
- ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับจริงที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกับ)ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครรับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
4.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดรับ เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะกองคลัง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 กองคลัง กรมสุขภาพจิต และ www.finance.dmh.go.th หรือ โทร. 0 2590 8140, 8566
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดดังนี้
1. ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการคลัง การบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์)
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (word excel power point)
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -
- การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
- มนุษยสัมพันธ์
- ความสามรถในการสื่อสาร
กองคลัง กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติก่อน เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือใน ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
6.เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60
- ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
7.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กองคลัง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กองคลัง กรมสุขภาพจิตกำหนด
ลงประกาศ เมื่อ 28/10/2010+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
23000 บริษัท แกรนด์เฟรม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22999 โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ตำแหน่ง
22998 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักบริหาร
22997 โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี รับสมัคร ครู (ธุรการ, ทะเบียน, พัสดุ, ขับรถ, )
22996 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ถนนนวมินทร์ ซอย 72 รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียน EP
22995 กรมส่งเสริมการส่งออก รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีโท
22994 บริษัท แอล.เอ. โมบาย จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22993 อีฟ โรเช ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22992 บริษัท ดีสเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้
22991 บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน

+ ตำแหน่งงาน อื่นๆ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน