หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!
   หน้าแรก หอการค้า จังหวัดอุดรธานี arrow ข่าวสารหอการค้า อุดรธานี arrow ป.ป.ช.จับมือจังหวัดอุดรธานี รุกสร้างเครือข่าย "กัลยาณมิตร ป.ป.ช."

เมนูหลัก

ขาวสารหอการค้า

  • ดาวน์โหลดใบสมัครหอการค้า และสิทธิประโยชน์ของหอการค้า
เข้าระบบ สำหรับคณะกรรมการหอ
ป.ป.ช.จับมือจังหวัดอุดรธานี รุกสร้างเครือข่าย "กัลยาณมิตร ป.ป.ช." พิมพ์ อีเมล์
ป.ป.ช.จับมือจังหวัดอุดรธานี รุกสร้างเครือข่าย “กัลยาณมิตร ป.ป.ช.” ยกย่องคนดีท้องถิ่น

 

Image

 

           นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. มีโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กัลยาณมิตร ป.ป.ช.” เพื่อยกย่องส่งเสริมคนดีในท้องถิ่น ให้เป็นแบบอย่างของสังคมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กระทำความดีต่อไปในทุกจังหวัด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดดำเนินการใน 10 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สุโขทัย พิษณุโลก ระยอง จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมรา และจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด ผู้ทรงเกียรติคุณของจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัด (ถ้ามี) และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โดยมีตัวแทนของ ป.ป.ช. ร่วมเป็นอนุกรรมการ
          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ป.ป.ช. นั้น ประกอบด้วย 1. บุคคลทั่วไปที่มีหลักฐานปรากฏ ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพที่ดีงาม และมีส่วนร่วมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนที่มีผลงานแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติกรรมปรากฏชัดเจน มีความตั้งมั่น มุ่งมั่น พากเพียรให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงออกเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนสุจริตและมีศีลธรรมอันดี (มีพยานหลักฐานประกอบ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา) 3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรือถูกลงโทษทางอาญาเว้นแต่กรณีกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ  4. ต้องไม่มีตำแหน่งในพรรคการเมือง โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในพรรคการเมือง โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในจังหวัดอุดรธานีแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสมควรยกย่องให้เป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จำนวน 10 ราย คือ

Image

 

          1. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง สื่อมวลชน ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตน ยึดมั่นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างแท้จริงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เสนอข่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนผู้เสพข่าวสาร มีอุดมการณ์อันมั่นคงในการทำหน้าที่ด้วยการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งประดุจกระจกเงาที่ใสสะอาดสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมา วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆ ด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ ไม่บิดเบี้ยวไปตามกระแสแห่งอำนาจหรืออิทธิพลใดๆ ไม่ยอมตกเป็นทาสของสินบนที่ผู้มีอิทธิพลหยิบยื่นให้นำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา จนได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญ อาทิเช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการทางด้านพุทธศาสนา กรรมการกิตติมศักดิ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ที่ปรึกษาเรือนจำกลาง และที่ปรึกษาที่ดินจังหวัด

          2. นายอติพงษ์ ตางจงราช ข้าราชการบำนาญ (ครู) ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุตจริตต่อตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงานอย่างสม่ำเสมอ ครอบครัวรักใคร่ปรองดองไม่แตกแยก ไม่หย่าร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทำงานด้วยความเสียสละ ตรงต่อเวลา ไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เข้าวัดรักษาศีลเป็นประจำ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนและบุตรหลานเป็นประจำ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น กรรมการเปรียญธรรมสมาคม กรรมการการศึกษา กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแสงสว่าง กรรมการความมั่นคงอำเภอ (สภอ.หนองแสง) และเคยเป็นผู้แทนครูอำเภอ

          3. นายประเสริฐ ศรีทาพุฒ ข้าราชการบำนาญ/เกษตรกร ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อครอบครัวและหน้าที่การงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอตลอดมา ยึดมั่นในหลักศีลและธรรมอย่างจริงใจ มั่นใจและเข้าใจมาตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี นำหลักของศีลและธรรมมาใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่น ประกอบสัมมาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเป็นคนที่มีฐานะและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ฐานะพออยู่ พอกิน พอมี พอจ่าย พอแบ่งปัน และพอใช้ พอขาย มีรายได้ มีเก็บ มีออม ประพฤติตนอยู่อย่างคนพอเพียง สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบัน การประพฤติตนอยู่อย่างคนพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนในชุมชนและชุมชนอื่นที่มาดูมาเห็นและได้นำหลักการ หลักวิธี หลักวิชา และหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ผลเป็นรูปธรรมมาแล้วหลายราย จนได้รับยกย่องจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิเช่น เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่าง “หนึ่งคนดีหนึ่งตำบล” เกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง เกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน โล่รางวัลบุคคลตัวอย่างทางการศึกษาโล่รางวัลผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและโล่รางวัลสิงห์ทองผู้นำอาชีพก้าวหน้าจังหวัดอุดรธานี

          4. นายชวน บุญแสนแผน ข้าราชการบำนาญ (ครู) ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก การทำงาน 1 วัน เท่ากับ 2 วัน, มีพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4, ไม่ร่ำรวยผิดปรกติ เพราะมีคำขวัญว่า “ความสะอาดคือความเจริญ”, เขียนเอกสารและบทความต่อต้านการทุจริตเสมอมา, ไม่เคยประพฤติผิดวินัย ฝ่าฝืนวินัย หรือแบบแผนของสังคมตลอดมาจนอายุ 72 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว สังคม ดำรงชีพด้วยความพอเพียง จนได้รับยกย่องจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิเช่น บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม ผู้บริหารดีเด่นพระราชทาน ผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา ศิลปินดีเด่นอีสานแห่งชาติ และผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งปี

          5. นายไข่ จันทสิงห์หาร ชาวนา/จ้ำประจำวัดกู่แก้ว ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จ้ำประจำวัดกู่แก้ว ยึดมั่นในคุณธรรมเรื่อยมา เป็นบุคคลที่มีศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนในเขตอำเภอกู่แก้วและอำเภอใกล้เคียง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อ มีน้ำใจต่อทุกคน ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พอกิน พอใช้ เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ ได้รับยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน สาขาพราหมณ์ เป็นผู้นำด้านศาสนา ทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ได้รับความเชื่อถือจากคนในชุมชน จ้ำ หมายถึง บุคคลที่เชื่อกันว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับภูตผี วิญญาณ ที่ปกปักษ์รักษาบ้านเรือน เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคนในสังคม

          6. นางสุกานดา มนธีอินทรศักดิ์ ธุรกิจส่วนตัว ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนให้ดูแลบุตรหลานที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเวลา 8 ปี เป็นกรรมการโครงการ SML ในตำแหน่งเหรัญญิก ดูแลการบริหารการรับ จ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน มีความมุ่งมั่นพากเพียรให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตน ยึดมั่นจรรยาบรรณของความเป็นครู มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มีอุดมการณ์และเจตคติในการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สมดังคติที่ตั้งใจ “สร้างคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำปัญญา” ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิเช่น คณะกรรมการโครงการ SML ในตำแหน่งเหรัญญิก ดูแลบริหารการรับจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยั่งยืน 3 กองบิน 23

Image

 

          7. นายบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ธุรกิจส่วนตัว ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม กล้าพูดกล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม แม้กระทั่งคู่สมรสก็ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่งปัจจุบันคู่สมรสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจโดยเฉพาะในด้านการเงิน จะเห็นได้จากการได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3 และปัจจุบัน ยังได้รับความไว้วางใจในการที่จะจัดซื้อ/จัดหาที่ดินเพื่อขยายกิจการของมูลนิธิให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นผู้มีความซื่อตรง รักความเป็นธรรม กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคมจนได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกพุทธมามากะ สงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยติดต่อกัน 3 สมัย เป็นผู้มีความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นผู้นำในการรักษาสืบทอดประเพณีที่ดีงามของสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ได้รับความไว้วางใจเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี สมัยที่ 3 รองประธานสมาคมเตียอังอุดรธานี สมัยที่ 4 และได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานสมาคมสกุลไชยอุดรธานี สมัยที่ 4

Image

 

          8. พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภสฺสโร) นักบวช ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นเผยแพร่ธรรมะ ประกอบกิจสั่งสวนพระภิกษุสามเณรและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและฟังพระธรรมเทศนาให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ เป็นพระนักปฏิบัติที่ดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด จนได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรในการเผยแพร่พุทธศาสนา และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระภาวนาวิสุทธาจารย์

          9. พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ม) นักบวช ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งและเป็นพระนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาของสงฆ์ โดยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดการศึกษาให้เยาวชนที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนา เป็นพระนักปฏิบัติที่ดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด จนได้รับพระราชทานราลวัลเสมาะรรมจักรในการเผยแพร่พุทธศาสนา และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพรัตนมุนี

          10. พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) นักบวช ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งและเป็นพระนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาของสงฆ์ โดยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดการศึกษาให้เยาวชนที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรมให้เกิดในหมู่สงฆ์ จนได้รับยกย่องและแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายธรรมยุติและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระราชวราลังการ

          ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ในครั้งนี้ จะได้ร่วมกิจกรรมกับจังหัดอุดรธานีและสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อขยายผลส่งเสริมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
          การผนึกกำลังต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ เป็นนโยบายเสริมสร้างคนดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นภูมิคุ้มกันการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ โดยสร้างจุดขาวให้เกิดขึ้นและขยายผลต่อไปในสังคม

Comments
เขียนข้อความใหม่Search
Only registered users can write comments!
 
Close หอการค้า จังหวัดอุดรธานี คลิก!